cerere bursa scolara 2017-2018

Descărcați:

 • Cererea-tip și actele necesare (pdf sau doc)

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 10 octombrie, a.c.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție textul de mai jos pentru a vedea la care dintre bursele școlare aveți șanse mai mari.

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2017/2018

(precum şi criterii specifice de departajare stabilite în Consiliul de administraţie al unităţii)

1. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:

 1. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale (MEN) în anul şcolar 2016-2017;
 2. s-au calificat în loturile de pregatire organizate de MEN pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2016-2017;
 3. au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor / concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN în anul şcolar 2016-2017.

Modalitatea de acordare: Bursele de performanţă se acordă în ordine, ţinând seama de următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat:

 • Elevilor care au obţinut premiul I la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale (organizate de MEN) şi/sau calificare în lot;
 • Elevilor care au obţinut premiul II la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale (organizate de MEN);
 • Elevilor care au obţinut premiul III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale (organizate de MEN);
 • Elevilor care au obţinut locul I, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional, organizate de MEN;
 • Elevilor care au obţinut locul II, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional, organizate de MEN;
 • Elevilor care au obţinut locul III, la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiintific, de nivel naţional, organizate de MEN.

Notă: Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10

ACTE NECESARE:

 • copii ale diplomelor care atestă premiile I, II, III obținute la olimpiade/concursuri – faza națională, din calendarul MENCȘ
 • adeverință din care rezultă media generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate
 • cerere-tip (care se ridică de la secretariatul liceului sau se descarcă de mai sus).

2. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. au rezultate deosebite la învățătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a);
 2. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educației Naționale (MEN) în anul şcolar 2016-2017;
 3. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MENCȘ în anul şcolar 2016-2017.

Modalitatea de acordare: Bursele de merit se acordă în ordine:

 • Elevilor care au obținut premiul I la etapele județene ale olimpiadelor școlare naționale (organizate de MEN);
 • Elevilor care au obținut premiul II la etapele județene ale olimpiadelor școlare naționale (organizate de MEN);
 • Elevilor care au obținut premiul III la etapele județene ale olimpiadelor școlare naționale (organizate de MEN);
 • Elevilor care au obținut premiul I la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN;
 • Elevilor care au obținut premiul II la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN;
 • Elevilor care au obținut premiul III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MEN;
 • Au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare la sfârșitul anului școlar 2016-2017  (pentru elevii claselor a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a).

Punctaje:

 • Premiul  I – 10p
 • Premiul al II-lea – 7p
 • Premiul al III-lea – 5p

Media generală:

 • 10  – 10 p
 • 9,95-9,99 – 7p
 • 9,90-9,94 – 5p
 • 9,50-9,89 – 3p
 • 9,35-9,49 – 2p
 • 9,00-9,34 – 1p

Criterii de departajare:

În cazul de egalitate în cadrul unui criteriu, se va lua în considerare media generală de la sfârșitul anului școlar anterior (2016-2017).

ACTE NECESARE:

 • copii ale diplomelor care atestă premiile I, II, III obținute la olimpiade/concursuri – faza județeană, din calendarul MEN
 • adeverință din care rezultă media generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate
 • cerere-tip (care se ridică de la secretariatul liceului sau se descarcă de mai sus).

3. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 pentru elevii claselor  a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a;
 2. familiile lor au un venit lunar mediu net, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2017), mai mic de 1250 de lei pe membru de familie.

Modalitatea de acordare:

1. Ordine crescătoare a veniturilor;

2. Media generală la sfârşitul anului şcolar precedent (2016-2017).

ACTE NECESARE:

 • adeverință privind venitul net pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2017)
 • adeverință din care rezultă media generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate în anul școlar 2016-2017
 • copii după actele de identitate, însoțite de originale, ale membrilor familiei
 • adeverințe de elev / student pentru frați
 • cerere-tip (care se ridică de la secretariatul liceului sau se descarcă de mai sus).

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor

4. BURSELE SOCIALE se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

 1. orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
 2. elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
 3. elevi proveniţi din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 495 de lei;

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

Modalitatea de acordare:

1. Orfani de ambii părinți;

2. Orfani de un părinte sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

3. Ordinea crescătoare a veniturilor pentru toți elevii încadrați la punctele a) -în afara elevilor orfani de ambii părinți -, b) și c) de mai sus. Bursele de ajutor social se acordă la cerere.

ACTE NECESARE:

 • adeverință privind venitul net pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2017)
 • dacă sunt cazuri de pensionari – adeverință sau taloanele cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului
 • dacă sunt cazuri de șomeri – adeverință cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului
 • adeverință cu venitul agricol
 • dacă părinții nu sunt încadrați în muncă – declarație de la notariat că nu muncesc nicăieri și nu au niciun venit pe ultimele 12 luni
 • adeverință din care rezultă media generală, media la purtare și numărul de absențe nemotivate în anul școlar 2016-2017
 • copii după actele de identitate, însoțite de originale, ale membrilor familiei
 • adeverințe de elev / student pentru frați
 • cerere-tip (care se ridică de la secretariatul liceului sau se descarcă de mai sus).

ACTE NECESARE PENTRU :

1.Orfani de ambii părinți :

 • cerere;
 • copia certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;
 • copii ale certificatelor de deces;
 • dosar.

2. Orfani de un părinte sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care  suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor:

 • cerere;
 • copia actului de identitate al elevului;
 • certificatul medical eliberat de medicul  specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar – pentru elevii care suferă de una din bolile enumerate mai sus;
 • acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2013 – august 2014);
 • copii ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 • dosar cu șină.

ALTE MENŢIUNI:

 • Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat;
 • Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolar în următoarele situaţii:
  1. elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare;
  2. absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
  3. elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
 • Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoarea mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Prin excepție de la alin(1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. Elevii care se încadrează în prevederile alin.(2) și care au dreptul să primească atât bursa de performanță  cât și bursa de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoarea mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.
 • Elevii beneficiari ai Programului naţional „Bani de Liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială (bursă de studiu sau bursa de ajutor social);
 • Elevii pot beneficia de bursă în raport cu integralitatea efectuării activităţilor şcolare.