Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” se acordă :

 • elevilor de liceu şi şcoală de meserii (fără anul de completare), cursuri de zi, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei sau care beneficiază de o măsură de protecţie ori se află sub tutelă sau curatelă şi care nu primesc bursă socială, indiferent de numărul de elevi care solicită/primesc acest sprijin, din cadrul aceleiaşi familii, precum şi de situaţia şcolară anterioară (repetent, reînmatriculat după retragere);
 • lunar, în cuantum de 250 lei pe lună, la începutul anului şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie.

ACTE NECESARE

Solicitanţii vor depune la secretariatul unităţii un dosar care va conţine:

a) cerere-tip (descarcă), completată şi semnată de elev şi de părinte/întreţinător legal (modelul se ia de la secretariat);

b) certificatul de naştere şi actul de identitate al elevului, în original (pentru confruntare, sub semnătura primitorului şi a solicitantului, înaintea înregistrării dosarului) şi copie xerox;

c) certificatele de naştere/actele de identitate, în original şi copii xerox, pentru toţi membrii familiei;

d) acte doveditoare, în original, care să ateste statutul juridic sau medical al elevului solicitant :

 • orfan, urmaş al eroilor revoluţiei;
 • bolnav (aflat în evidenta dispensarului şcolar) de TBC, diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor (certificarea bolii fiind realizată de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, numai după efectuarea unor anchete sociale, pentru analizarea stării materiale a familiei);

e) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (părinţii – căsătoriţi sau nu) sau tutorii legali ai elevului, împreună cu toţi copii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună), cu caracter permanent, realizate în ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) anterioare depunerii cererii, care permit stabilirea venitului mediu brut pe membru de familie (cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, alocaţiei monoparentale, alocaţiei complementare, alocaţiei de întreţinere, alocaţiei de susţinere, burselor de studiu şi de merit, burselor sociale ori altor ajutoare cu caracter social acordat elevilor,veniturilor persoanelor ce au în plasament copii,ale soţului/soţiei tutorelui):

 • adeverinţe de venit brut, pe lunile iunie, iulie, august 2022;
 • cupoane de pensii de care beneficiază părinţii/întreţinătorii legali ori copiii (pensie de urmaş, pensie alimentară), pe lunile iunie, iulie, august 2022;
 • adeverinţele/cupoanele pentru ajutorul de şomaj ori social, pe lunile iunie, iulie, august 2022;
 • adeverinţele privind alocaţia în plasament, pe lunile iunie, iulie, august 2022;
 • adeverinţe eliberate de primării în legătură cu terenurile aflate în proprietatea familiei şi veniturile agricole obţinute ( cf. art. 75 din Codul Fiscal – cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere, solarii speciale şi/sau în regim irigat, a arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole ş.a. ),ori în legătura cu absenţa acestora;
 • declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare membru al familiei apt de muncă în parte, legalizate de un notar public, din care să rezulte că nu au obţinut venituri, în perioada iunie, iulie, august 2022
 • adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitaţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege (doar pentru elevii care nu au domiciliul în municipiul Botosani).
 • anchetă socială efectuată de autoritățile locale (se va depune pana pe 13 octombrie 2022)

f) adeverință de elev cu media generală a anului anterior depunerii cererii și numărul total de absențe nemotivate acumulate în anul școlar anterior depunerii cererii;
g) cont bancar pe numele elevului, la una din băncile: BRD, BCR, Raiffeisen Bank sau Transilvania.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR LA COMISIE:
15.09 – 23.09.2022

Relaţii suplimentare se pot solicita şi obţine de la diriginţi.
DOSARELE SE DEPUN LA BIBLIOTECA ȘCOLII