Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit net lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (iunie, iulie, august 2022) cel mult egal cu salariul minim net (1524 lei) şi care îndeplinesc simultan condiţiile:

 • au media generală peste 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasele VI-VIII si X-XII;
 • pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;
 • pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior.

ACTE NECESARE 

Documentele care trebuie depuse sunt:

1. Cerere-tip (descarcă) de la secretariatul unității;

2. Copie după certificatul de naștere sau după actul de identitate al elevului;

3. Adeverință de elev din care rezultă

a. media generală, media la purtare si numărul de absențe nemotivate din anul școlar 2021-2022, pentru elevii din clasele VI-VIII si X-XII;
b. media de admitere la liceu, media la purtare si numărul de absențe nemotivate din anul școlar 2021-2022, pentru elevii din clasele a IXa;
c. au obtinut calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a Va.

4. Copii după actele de identitate pentru membrii familiei;

5. Actele doveditoare în original privind venitul net pentru lunile iunie, iulie si august 2022.

 • a. Adeverinţă de venit net pentru lunile iunie, iulie si august 2022;
  b. Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii pensionari;
  c. Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pentru lunile iunie, iulie şi august 2022;
  d. Adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru lunile iunie, iulie şi august 2022;
  e. Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată);
  f. Cupoane de ajutor şomaj pentru lunile iunie, iulie si august, pentru părinţii şomeri;
  g. adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitaţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege (doar pentru elevii care nu au domiciliul în municipiul Botosani).

6. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o sursă de venit în lunile iunie, iulie si august 2022 (iar dacă au lucrat parţial în aceste luni se completează cu adeverinţă de venit net);

7. Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit;

8. Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit net în lunile iunie, iulie si august;

9. Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi în întreţinere;

10. Cont pe numele elevului(ei) la una din băncile BCR, BRD, Raiffeisen sau Transilvania

La calcularea venitului net mediu lunar se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

DOSARELE SE DEPUN LA BIBLIOTECA LICEULUI
TERMEN DEPUNERE: 30 SEPTEMBRIE 2022