Liceul Teoretic  „N. Iorga” Botosani  organizeaza concurs pentru ocuparea postului de

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU  

la Gradinita cu Program Prelungit  nr. 10 Botosani – ½  norma perioada  nedeterminata

Cererea de înscriere la concurs şi documentele solicitate la înscriere se depun la secretariatul unităţii în intervalul orar 8:00-16:00, până la data de 21 OCTOMBRIE 2013, ora 14.

ACTE  NECESARE

Cerere înscriere;

Copie xerox după cartea/ buletinul de identitate;

Copie xerox după actele de studii;

Curriculum vitae;

Scrisoare de intenţie;

Cazier judiciar;

Adeverinţă medicală.

Copie xerox carte de munca  sau  extras din REVISAL

Copiile de pe actele necesare  se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de serviciul secretariat.

Concursul pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR PATRIMONIU constă în:

1.    selectia de dosare     23.10.2013

2.    susţinerea unei probe scrise  din bibliografia anuntata             29.10.2013

3.    susţinerea probei practice  (operare MS Office); si interviu.    01 .11. 2013

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

 

BIBLIOGRAFIE

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU 

 

1.   ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu completarile si modificarile ulterioare.

2.   Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspundere in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatile sau institutie publica – cu modificarile si completarile ulterioare.

3.   Hotarârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

4.   LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educatiei nationale, cu completarile si modificarile ulterioare.

5.   OUG 34/2006 privind achizitiile publice cu completarile si modificarile ulterioare.

6.  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamânt preuniversitar OMECT nr. 4925/2005 – *06.07.2011

7.  OUG nr. 307/2006 (M.O. nr. 633/27.07.2006 – privind apararea incendiilor-(sectiunea VI).

 

 

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU

 

 

ADMINISTRATOR  DE  PATRIMONIU 

Condiţii specifice:      

studii

  • îndeplinirea condiţiilor  prevăzute de legislaţia în vigoare –  studii  superioare

aptitudini şi abilităţi:

  • însuşiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol;
  • abilităţi de organizare  şi interpersonale;
  • abilităţi de îndrumare şi control;
  • cunostinte de folosire a calculatorului
  • posesor permis conducere  constituie un avantaj.

Condiţii generale:

  • să cunoască bine limba română, scris şi vorbit;
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
  • să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni.

DIRECTOR,

PROF.MIRELA SANDULEANU