Înscrierea cadrelor didactice, la examenele pentru obţinerea gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, se realizează pe baza Anexei la OMECTS nr. 5561/2011 (Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru susţinerea examenului de grad II – sesiunea 2019, se pot înscrie cadrele didactice calificate care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
 • ocupă un post/catedră în anul şcolar 2017-2018;
 • au obţinut definitivatul în sesiunea 2015 sau în sesiunile anterioare;
 • au solicitat şi efectuat preinspecţia (inspectia curentă 1) necesară înscrierii la gradul II în anul şcolar 2016-2017, obţinând cel puţin calificativul „bine” şi vor avea la data de 31.08.2019 o vechime efectivă de predare la catedră de minimum 4 ani, de la data obţinerii definitivatului;
 • au obţinut în ultimii 2 ani şcolari,premergători înscrierii, cel puţin calificativul „bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare:
 • nu au fost declarate respinse la probele scrise şi orale ale examenului pentru obţinerea gradului didactic II în sesiunea 2017.
Pentru susţinerea examenului de grad I – sesiunea 2020 se pot înscrie cadrele didactice calificate care îndeplinesc următoarele condiţii:
 • ocupă un post/catedră în anul şcolar 2017-2018;
 • au obţinut gradul didactic II în sesiunea 2016 sau în sesiunile anterioare;
 • au solicitat şi efectuat preinspecţia (inspectia curentă 1) necesară înscrierii la gradul I în anul şcolar 2016-2017, obţinând calificativul “foarte bine”;
 • vor avea la data finalizării examenului- 31.08.2020, o vechime efectivă minimă de predare de 4 ani împliniţi de la data finalizării gradului II;
 • au obţinut gradul II cu media 10 în sesiunea din 2017 (aceste cadre didactice intocmesc si depun dosar de inscriere la scoala la care functioneaza si in plus, vor depune până pe 30 septembrie 2017, la Registratura IȘJ Botoșani, o cerere de efectuare a preinspecţiei – inspecţiei curente 1, însoţită de un document care să ateste obţinerea mediei 10 la examenul de grad II); preinspecția va fi sustinută, imediat ce va fi abilitat corpul de metodiști pentru anul scolar 2017/2018, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2017; cadrul didactic care a efectuat preinspecția va aduce, imediat ce a susținut inspecția, o copie a raportului de la preinspecție la IȘJ Botoșani – Perfecționare, în vederea completării dosarului de inscriere pentru a putea fi trimis in centrul universitar, in vederea sustinerii colocviului de admitere);
 • au obţinut în ultimii 2 ani şcolari, premergători înscrierii, calificativul „foarte bine” la evaluările anuale şi inspecţiile şcolare.
După înscrierea cadrelor didactice la grade didactice, pe toată perioada de la inscriere şi până la finalizarea examenului, atât cadrul didactic cât şi directorul unităţii de învăţământ unde funcţionează candidatul, au obligaţia să comunice eventualele schimbări apărute de la înscriere, precum şi situaţiile în care nu mai poate fi îndeplinită condiţia de vechime, până la susţinerea examenului ( ex. cadre didactice care întrerup activitatea pentru creşterea copilului sau prin concedii fără plată, respectiv normă didactică parţială, demisie din învăţământ), respectiv obţinerea unui calificativ anual necorespunzător celui necesar pentru obţinerea gradului didactic solicitat sau eventualele sancţiuni aplicate cadrelor didactice înscrise la grade didactice, care impun amânarea susţinerii examenului de grad didactic până la ridicarea sancţiunii.
Pot solicita, printr-o cerere – tip, efectuarea unei preinspecţii (inspecția curentă 1) cadrele didactice calificate care intenţionează să se înscrie cu dosar de înscriere, la gradul didactic II sau gradul didactic I în anul şcolar 2018-2019 şi care îndeplinesc condiţiile de vechime minimă stabilite prin metodologie, respectiv 4 ani de la susţinerea definitivatului/ gradului II şi până la susţinerea gradului didactic pentru care doresc efectuarea preinspecţiei, astfel:
 • pentru gradul II – cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ în sesiunea 2016 sau anterior (sesiunea pentru care vor solicita înscrierea este 2020), dar şi cadrele didactice care nu au promovat examenul de gradul II în sesiunea 2017, care pentru a putea obtine gradul II trebuie să reia toate etapele stabilite prin metodologie, respectiv să solicite efectuarea preinspectiei, în anul scolar curent, iar în anul scolar 2018- 2019 să depună un nou dosar de înscriere, pentru sesiunea 2020);
 • pentru gradul I – cadrele didactice care au obţinut gradul II în învăţământ în sesiunea august 2017 sau anterior (sesiunea pentru care vor solicita înscrierea este 2021).
Concediul medical şi de maternitate se consideră vechime efectivă la catedră.
Concediul pentru creşterea copilului şi concediul fără plată NU pot fi luate în considerare pentru stabilirea vechimii efective de predare (perioadele respective sunt luate în calcul doar pentru stabilirea vechimii în muncă/învăţământ).
Cadrele didactice care au solicitat, amânarea susţinerii unor probe, din cadrul examenului pentru obţinerea gradului didactic II, prin translatarea dosarului, din seria în care s-au înscris iniţial, în seria 2016- 2018, vor reface şi vor depune un nou dosar de înscriere la gradul II, în perioada care va fi stabilită la nivelul IŞJ Bacău (în luna februarie 2018) şi care va fi anunţată ulterior, prin postare pe site-ul instituţiei pe pagina Dezvoltarea resursei umane. Cadrele didactice care nu respectă această cerinţă, nu vor putea participa la examenul scris pentru obţinerea gradului didactic II- sesiunea 2018.
Cadrele didactice care nu au promovat examenul pentru obţinerea gradului II în sesiunea 2017 vor putea relua acest examen la un interval de cel puţin 2 ani şcolari, cu reluarea tuturor etapelor stabilite prin metodologie pentru obţinerea acestui grad didactic. Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II- sesiunea 2017, vor solicita efectuarea preinspectiei in anul scolar curent, iar in anul scolar 2018-2019 se vor reînscrie la examenul de grad II, prin depunerea unui nou dosar de înscriere, cu parcurgerea tuturor etapelor, potrivit Anexei la OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Descărcați: