ART. 30 din Metodologie (OMECTS 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare):

(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere în perioada 1 octombrie – 31 octombrie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere.

(2) Dosarul de înscriere se depune la conducerea unităţii şcolare şi conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei 11, din prezenta metodologie;

b) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către
conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază:

  • buletin/carte de identitate
  • certificat de naştere
  • certificat de căsătorie
  • document privind schimbarea numelui – după caz
  • copii legalizate ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

c) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de gradul II se va depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

d) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;

e) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;

f) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al
unităţii de învăţământ unde este încadrat;

g) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru
conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

(3) Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.

(4) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.

(5) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane.

(6) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înştiinţat şi în  scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

Pentru cadrele didactice care se înscriu la gradul didactic I- sesiunea 2020 vechimea la catedră necesară înscrierii este de 4 ani împliniţi, calculaţi de la data obţinerii gradului didactic II şi până la 31.08. 2020, când se va finaliza examenul, respectiv de 3 ani pentru cei care au promovat gradul II cu nota 10.

Descărcați: