ART. 11 din Metodologie (OMECTS 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare):

(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1-31 octombrie. Candidatul depune la conducerea unităţii de învăţământ dosarul de înscriere, care conţine următoarele documente:

a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, conform anexei 5 la prezenta metodologie;

b) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază:

  • buletin/carte de identitate
  • certificat de naştere
  • certificat de căsătorie
  • document privind schimbarea numelui – după caz

c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;

d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare în învăţământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii, iploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;

f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;

g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;

h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;

i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ verifică existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, precum şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.

(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.

(4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti de către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane.

(5) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizează prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea.

Pentru cadrele didactice care se înscriu la gradul didactic II – sesiunea 2019, vechimea la catedră necesară înscrierii este de 4 ani împliniţi, calculaţi de la data obţinerii definitivatului şi până la 31.08.2019, când se va finaliza examenul, respectiv de 3 ani pentru cei care au promovat definitivatul cu nota 10.
NU se pot reînscrie la gradul didactic II – sesiunea 2019, cadrele didactice înscrise la gradul II- sesiunea 2017, care s-au prezentat la probele scrise şi orale ale examenului în sesiunea din august 2017 şi au fost declarate respinse. Pentru această  categorie de cadre didactice, “examenul pentru obţinerea gradului II poate fi reluat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari. Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II  se pot reînscrie pentru susţinerea examenului după trecerea unui an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere, cu parcurgerea tuturor etapelor”, potrivit Anexei la OMECTS nr. 5561/2011, art. 23 alin(4), cu modificările şi completările ulterioare. Această categorie de cadre didactice va relua toate probele examenului pentru obţinerea gradului didactic II, depunând în acest an şcolar doar o cerere pentru solicitarea efectuării preinspecţiei / inspecţiei curente 1, urmând ca în anul şcolar 2018- 2019 să depună dosarele de înscriere.

Descărcați: