Return to Legislația internă

Proceduri operaționale

Departamentul MANAGEMENT

01-01 Acces la informațiile de interes public
01-02 Elaborarea deciziilor
01-03 Comunicarea internă
01-04 Observarea predării și învățării
01-05 Elaborarea fișei postului
01-06 Managementul conflictelor de muncă
01-07 Evidența învoirilor și a concediilor și monitorizarea prezenței
01-08 Evaluarea personalului nedidactic şi didactic auxiliar
01-09 Cercetarea disciplinară a personalului didactic și/sau didactic auxiliar
01-10 Înscrierea în clasa a IX-a
01-12 Acordarea avizului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele din profilul pedagogic

Departamentul CURRICULUM

02-01 Protecția muncii pentru elevi și personal
02-02 Completarea cataloagelor
02-03 Combaterea violenței în școli
02-04 Funcționarea comisiei de sănătate
02-05 Prevenirea situațiilor de urgență
02-06 Accesul în incinta școlii
02-07 Funcționarea laboratoarelor de fizică-chimie-biologieAnexe
02-08 Păstrarea bazei materiale în în laboratoarele de informatică/AEL
02-09 Realizarea, validarea și aprobarea ofertei școlii
02-10 Stilurile de învățare
02-11 Realizarea Curriculei la Decizia ȘcoliiAnexe
02-12 Realizarea orarului școlii și a serviciului pe școală
02-13 Pregătirea suplimentară a elevilor
02-14 Prevenirea absenteismului și a abandonului școlar
02-15 Încheierea situației școlare
02-16 Integrarea elevilor cu CES
02-17 Monitorizarea înregistrării progresului școlar
02-18 Perfecționarea personalului
02-19 Încheierea situației școlare

Departamentul SECRETARIAT

03-01 Prelucrarea datelor personale
03-02 Circuitul documentelor
03-03 Completarea documentelor școlare
03-04 Evidența dosarelor profesionale
03-05 Întocmirea pontajului
03-06 Arhivarea documentelor școlare

Departamentul FINANCIAR-CONTABIL

04-01 Eficientizarea achizițiilor de carte școlară
04-02 Inventarierea elementelor de activ și de pasiv
04-03 Elaborarea statului de personal
04-04 Elaborarea proiectului de buget
04-05 Acordarea burselor și ajutoarelor sociale
04-06 Fundamentarea cheltuielilor cu salariile
04-07 Controlul intern financiar preventiv
04-08 Circuitul documentelor financiar-contabile
04-09 Înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale
04-10 Control intern privind angajamentele financiare

Departamentul ADMINISTRATIV

05-01 Distribuția produselor lactate și de panificație
06-01 Motivarea absențelor
06-02 Accesul în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
06-03 Funcționarea Consiliului Școlar al Elevilor
06-04 Funcționarea Comisiei pentru proiecte educative
06-05 Informarea regulată a elevilor și a părinților despre progresul și rezultatele școlare, corigențe și situații neîncheiate
06-06 Monitorizarea traseului absolvenților
06-07 Organizarea activităților din cadrul săptămânii Școala altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun”Anexe
06-08 Orientarea școlară
06-09 Funcționarea Comisiei de integrare europeană și programe comunitare

Departamentul MANAGEMENTUL CALITĂȚII

07-01 Stabilirea și elaborarea procedurilor
07-02 Autoevaluarea instituțională
07-03 Elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionarelor
07-04 Analiza culturii organizaționale
07-05 Implicarea părinților în educație

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.