Structura anului școlar 2016-2017

ORDIN

privind structura anului şcolar 2016–2017

 

În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

emite prezentul ordin:

Art.1 (1) Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 26 mai 2017;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni și se încheie în data de 9 iunie 2017;

c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art. 2 Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017

Cursuri luni, 12 septembrie 2016 – vineri, 23 decembrie 2016 (15 săptămâni)

În perioada 29 octombrie – 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017 (2 săptămâni)

Cursuri luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017 (4 săptămâni)

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 4 februarie 2017 – duminică, 12 februarie 2017 (o săptămână)

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 – 3 februarie 2017

Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017 (9 săptămâni)

Vacanţa de primăvară – miercuri, 19 aprilie 2017 – duminică, 30 aprilie 2017 (două săptămâni, după Paști)

Cursuri – marți, 2 mai 2017 – vineri, 16 iunie 2017 (6 săptămâni și 4 zile)

Vacanţa de vară – sâmbătă, 17 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege (n.n. : 30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei, 1 decembrie –  Ziua națională, 1 mai – Ziua internațională a muncii, 5 iunie – Sf. Treime, a doua zi de Rusalii) nu se organizează cursuri.

Art. 4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, și 1 iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

Art. 5 (1) Programul naţional „Școala altfel” este structurat după cum urmează: o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:
pentru învăţământul preşcolar şi primar:
● 21 noiembrie 2016 – 2 decembrie 2016
● 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
● 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

    – pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:
● 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016
● 27 februarie 2017 – 31 martie 2017
● 15 mai 2017 – 9 iunie 2017

    (2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Art. 6 Lucrările semestriale / tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7 Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

Art. 8  (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.

Art. 9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 10 Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Mircea Dumitru

Bucureşti, 20 iulie 2016.
Nr. 4.577.