Burse sociale pentru elevii care provin din familii cu venituri mici

1. Cerere-tip (descarcă) de la secretariatul unității;

2. Copie după certificatul de naștere sau după actul de identitate al elevului;

3. Adeverință de elev din care rezultă media generală, media la purtare si numărul de absențe nemotivate din anul școlar 2021-2022;

4. Copii după actele de identitate pentru membrii familiei;

5. Actele doveditoare în original privind venitul net pentru ultimele 12 luni.

 • a) Adeverinţă de venit net pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022), venitul mediu net pe membru de familie nu trebuie să depăşească 762 lei sau declaraţie pe propria răspundere (de la notar) pentru persoanele care nu au obţinut venituri pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022);
  b) Cupoane de pensie pentru pentru părinţii pensionari, pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022);
  c) Cupon pensie urmaş (în caz de deces a unuia sau ambii părinţi) pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022);
  d) Hotărârea de divorţ (cu pensia alimentară actualizată);
  e) Cupoane de ajutor şomaj pe ultimele 12 luni (septembrie 2021 – august 2022), pentru părinţii şomeri;
  f) adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitaţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege (doar pentru elevii care nu au domiciliul în municipiul Botoșani).

6. Adeverinţă de venit agricol net (cu precizarea surselor: teren agricol, animale etc.) pentru perioada septembrie 2021 – august 2022.

7. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, pentru părinţii care nu au nici o sursă de venit în perioada septembrie 2021 – august 2022 (iar dacă au lucrat parţial în aceste luni se completează cu adeverinţă de venit net);

8. Declaraţie pe propria răspundere (autentificată la notar), pentru copii necăsătoriţi (şi care nu sunt elevi şi studenţi), aflaţi în întreţinerea părinţilor, că nu au venit;

9. Orice alt document, care atestă obţinerea unui venit net pentru perioada septembrie 2021 – august 2022;

10. Adeverinţe de elev şi student pentru copii aflaţi în întreţinere;

11. Cont bancar pe numele elevului, la una din bancile: BRD, BCR, Raiffeisen Bank sau Transilvania.

La calcularea venitului net mediu lunar se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

DOSARELE SE DEPUN LA LABORATORUL DE CHIMIE A LICEULUI
TERMEN DEPUNERE: 30 SEPTEMBRIE 2022

Elevii orfani vor depune la dosar:
a) cerere-tip (descarcă) de acordare bursă socială,
b) copii după certificatul de naştere şi buletin al elevului,
c) copie după certificatele de deces ale părinţilor, daca este cazul,
d) hotărâre judecatorească din care să reiasă că unul din parinți este decăzut din drepturile parintesti, daca este cazul,
e) hotărâre judecatorească prin care se impune instituirea masurii de plasament daca este cazul,
f) cont bancar pe numele elevului, la una din băncile: BRD, BCR, Raiffeisen Bank sau Transilvania.

Pentru burse pe motive medicale dosarul va cuprinde:
a) cerere-tip (descarcă) de acordare bursă socială;
b) copii după certificatul de naştere şi buletin al elevului,
c) certificat medical, TIP A 5, eliberat de medicul specialist cu mențiunea pentru bursă medicală și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar;
d) cont bancar pe numele elevului, la una din băncile: BRD, BCR, Raiffeisen Bank sau Transilvania.

DOSARELE SE DEPUN LA CONTABILITATEA LICEULUI
IN INTERVALUL ORAR 0900-1100 SI 1300-1500
TERMEN DEPUNERE: 30 SEPTEMBRIE 2022