Ordinul Ministerului Educației (nr. 5379/2022) pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

Cererea pentru bursa de excelență

Cererea pentru bursa de merit

☆ Cererile pentru burse sociale:

  1. pentru elevii care provin din familii cu venituri mici
  2. pentru elevii proveniți din familii monoparentale
  3. pentru elevii orfani sau aflați în plasament
  4. pentru elevii cu probleme medicale

Declarație de venituri

BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ I

Beneficiari: Premiile 🥇 I, 🥈 II, 🥉 III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de ME și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Descărcați: cererea pentru bursa de excelență

BURSA DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

Beneficiari: Premiile 🥇 I, 🥈 II și 🥉 III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de ME
– Părintele/ tutorele sau elevul major vor depune cererea însoțită de copii ale diplomelor/ certificatelor respective (cf cu originalul la școală) – termen: ⏲️ 1 octombrie 2023, la 👩‍🔬 laboratorul de chimie, doamna laborantă Mia Cumpătă

Descărcați: cererea pentru bursa de excelență

BURSE DE MERIT

Beneficiari: 30% din elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu în ordinea descrescătoare a mediilor generale din anul anterior (limita de 30% va cuprinde obligatoriu media 9,50) – termen: ⏲️ 1 octombrie 2023, la 👩‍🔬 laboratorul de chimie, doamna laborantă Mia Cumpătă
– Pentru clasele a-IX-a – 30% din elevii fiecărei clase în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (limita de 30% va cuprinde obligatoriu media 9,50) – termen: ⏲️ 1 octombrie 2023, la 👩‍🔬 laboratorul de chimie, doamna laborantă Mia Cumpătă
– Pentru clasele a-V-a – 30% din elevii fiecărei clase în ordinea descrescătoare a mediilor notelor la finalul primelor 2 intervale de învățare (media se va calcula cu 2 zecimale fără rotunjire) – termen: ⏲️ 1 octombrie 2023, la 👩‍🔬 laboratorul de chimie, doamna laborantă Mia Cumpătă

– Premiile 🥇 I, 🥈 II și 🥉 III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de ME
– Premiul 🥇 I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de ME
– Premiul 🥇 I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de ME, fără finanțare
– Părintele/tutorele sau elevul major va depune cererea însoțită de copii ale diplomelor/ certificatelor respective (cf cu originalul la școală) – termen: ⏲️ 1 octombrie 2023, la 👩‍🔬 laboratorul de chimie, doamna laborantă Mia Cumpătă

Descărcați: cererea pentru bursa de merit

Diriginții vor întocmi listele cu elevii care se încadrează într-una din situațiile de mai sus; elevii care se califică pentru bursa olimpică nu vor fi socotiți în procentul de 30%. Listele vor fi aduse în format electronic la secretariatul Liceului și trimise în format editabil la adresa pedagogic_niorga@yahoo.fr.

BURSE SOCIALE

Se acordă la cerere elevilor care se încadrează într-una din următoarele situații:

1. Elevi proveniți din familii al căror venit mediu net lunar / membru de familie pe ultimele 12 luni mai mic de 949 RON (50% din salariul minim net pe economie) – se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei

🖇️ Acte necesare:
Cerere părinte / tutore/ elev major
Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete
– Documente referitoare la componența familiei (certificate de naștere, CI, acte de stare civilă, sentință judecătorească pentru domiciliul părinților etc)
Cererea și documentele menționate mai sus se vor depune la 📚 biblioteca școlii până la data de 1 octombrie 2023.

Descărcați: cererea pentru bursa socială pentru elevi proveniți din familii cu venituri mici și declarația de venituri.

2. Elevi proveniți din familii monoparentale (cf art. 5 din OME 6238/2023)

Descărcați: cerere pentru bursa socială pentru elevii proveniți din familii monoparentale

3. Elevi orfani de unul sau ambii părinți, sau elevi aflați în plasament

Descărcați: cerere pentru bursa socială pentru elevii orfani sau aflați în plasament

4. Elevi care au deficiențe sau afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni (cf. OMS și OMMFPSPV 1306/1883/2016) – certificat de încadrare într-un grad de handicap sau certificat eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul școlar

🖇️ Acte necesare:
– Cerere părinte/ tutore/ elev major
– Acte doveditoare

Descărcați: cerere pentru bursa socială pentru elevii cu probleme medicale

Cererile și documentele menționate mai sus se vor depune la 📚 biblioteca școlii până la data de 1 octombrie 2023.
Bursele sociale acordate pentru situațiile 2-4 nu sunt condiționate de venit.

Documentele pentru acordarea burselor sociale se pot depune și online la adresa

pedagogic.burse2023@gmail.com

Bursele sociale se acordă elevilor de la ciclurile primar, gimnazial și liceal. Bursa socială se poate cumula cu alt tip de bursă.