Din activitatea Asociației „Educatori creativi – copii inventivi”:
pedabt.ro/tag/educatori-creativi-copii-inventivi/
facebook.com/Asociatia-Educatori-creativi-copii-inventivi-224186421068163/
Proiectul „Foișorul piticilor”
Proiectul „Săptămâna colorată”

Statutul Asociației „Educatori creativi, copii inventivi”

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1: Asociaţia „EDUCATORI CREATIVI – COPII INVENTIVI” se constituie organizaţie nonguvernamentală cu personalitate juridică, de drept privat, non-profit şi apolitică în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituţia României, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 (modificată prin Ordonanţa nr.37/2003) cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi funcţionează pe baza Statutului propriu, pe care şi-l adoptă în mod liber.

Articolul 2: (1) Asociaţia îşi are sediul în Botoşani, str. Primăverii, nr.3, sc. A, ap.10, şi îşi desfăşoară activitatea la nivel local, naţional şi internaţional.

(2) Asociaţia poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi, din ţară şi străinătate.

(3) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Articolul 3: Denumirea asociaţiei este : „EDUCATORI CREATIVI- COPII INVENTIVI”, iar logo-ul „Foloseşte plăcut şi eficient timpul!”

Articolul 4: Asociaţia se constituie pe termen nedeterminat.

Articolul 5: La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este de 750 RON, prin aport în bani al asociaţilor, destinat de fondatori, prin actul de constituire, realizării scopului amintit.

Articolul 6: Asociaţia „EDUCATORI CREATIVI-COPII INVENTIVI” este fondată potrivit actului constitutiv de către următoarele persoane fizice:

  • Dănilă Florentina
  • Chelariu Marilena
  • Simion Daniela

Articolul 7: Asociaţia se constituie prin libera adeziune a membrilor săi, la ea putând adera orice asociaţie cu scop asemănător din România şi se poate asocia cu alte asociaţii profesionale, culturale sau sportive, naţionale şi internaţionale, care desfăşoară activităţi ce interesează asociaţia.

CAPITOLUL II

SCOPUL și OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Articolul 8: Scopul asociaţiei constă în susţinerea şi promovarea intereselor copiilor din învăţământul preuniversitar, precum şi a părinţilor acestora prin organizarea de programe/ proiecte cultural-educative, sociale, de consiliere, simpozioane, dezbateri, conferinţe, întâlniri, cursuri, spectacole, concursuri şi alte activităţi educative în vederea creşterii eficienţei şi calităţii formării copiilor, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene și cu specificului societăţii româneşti.

Articolul 9: Pentru realizarea acestui scop, asociaţia, direct sau prin intermediul unor filiale, va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

a) promovarea comunicării şi cooperării între copii, părinţi, cadre didactice, membri ai comunităţii;

b) schimbul de informaţii în domeniul educaţional, cultural-artistic cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

c) editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către Asociaţia „EDUCATORI CREATIVI – COPII INVENTIVI”;

d) organizarea de simpozioane, colocvii, dezbateri, conferinţe, cursuri, acţiuni cu teme diverse şi participarea la acţiuni organizate de către asociaţii similare, atât din tară, cât şi din străinătate;

e) promovarea şi desfăşurarea de activităţi educaţionale de tipul : cluburi de vacanţă, program Şcoală după şcoală, centru de excelenţă, concursuri, cercuri tematice, zile festive, tabere tematice, excursii, spectacole inclusiv prin intermediul unor programe externe, în scopul petrecerii utile şi plăcute a timpului liber;

f) atragerea și utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare și resurse sub formă de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe etc.;

g) asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura permanentă cu managerii şcolilor/grădiniţelor/liceelor, administraţiilor locale şi ai altor instituţii;

h) dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de învăţământ, la nivel naţional şi internaţional;

i) sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi care valorifică pregătirea şi inteligenţa lor, protejarea tinerelor valori;

j) sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor părinţilor şi ai altor membri ai familiei în vederea valorificării potenţialului creativ al acestora ca exemple de bune practici pentru tânăra generaţie;

k) conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor;

l) susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional desfăşurat în instituţiile şcolare;

m) gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;

n) sprijin pentru copiii care provin din medii defavorizate;

o) desfăşurarea altor activităţi didactice şi complementare, în vederea atingerii scopului propus la înfiinţarea asociaţiei.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Articolul 10: Membrii fondatori ai asociaţiei sunt persoanele fizice care au semnat actul de constituire al asociaţiei şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui şi participă cu fonduri sau alte contribuţii la constituirea patrimoniului şi la realizarea scopurilor asociaţiei.

Articolul 11: Pot deveni membri nefondatori ai asociaţiei, persoanele fizice și juridice care nu au semnat actul de constituire al asociaţiei, dar îşi exprimă acordul cu privire la prevederile statutului asociaţiei, pe care se obligă să-l respecte întocmai şi care participă la acţiunile organizate de către asociaţie în scopul realizării obiectivelor propuse.

Articolul 12: Pot fi membri de onoare ai asociaţiei persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale, economice, culturale şi ştiinţifice sau de altă natură, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei sau ideile în baza cărora acţionează aceasta.

Membrii de onoare nu au obligaţia de a contribui la patrimoniul asociaţiei, nu au drept de vot şi nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere, administrative şi control ale asociaţiei.

Titlul de membru de onoare al asociaţiei poate fi acordat şi altor membri ai asociaţiei, fondatori sau nefondatori, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor asociaţiei, fără a le fi afectate astfel drepturile câştigate potrivit prevederilor prezentului statut.

Articolul 13: Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului statut;

b) să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale asociaţiei;

c) să desfăşoare acţiuni în sprijinul creşterii prestigiului asociaţiei;

d) să nu desfăşoare activităţi, care prin natura lor ar cauza daune și ar leza scopurile şi îndeplinirea obiectivelor asociaţiei;

e) să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

f) să contribuie la realizare acţiunilor propuse de asociaţie;

g) să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;

h) să respecte recomandările şi standardele asociaţiei;

i) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de asociaţie;

Articolul 14: Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrative sau de control ale asociaţiei, cu excepţiile prevăzute în prezentul statut;

b) să participe la activităţile asociaţiei;

c) să iniţieze, să propună şi să participe la acţiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul statut;

d) să reprezinte asociaţia, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;

e) să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociaţiei;

f) să beneficieze de informaţiile şi activităţile asociaţiei.

Articolul 15: (1) Calitatea de membru al Asociaţiei „EDUCATORI CREATIVI- COPII INVENTIVI” se poate pierde in următoarele cazuri:

a) prin excludere;

b) la cerere;

c) prin radiere, in urma decesului;

d) ca efect al desfiinţării asociaţiei .

(2) Excluderea poate interveni in următoarele cazuri:

– producerea de daune si/sau prejudicii asociaţiei, morale sau materiale, prin activitatea desfăşurata;

– angajarea în activităţi ce contravin scopurilor și obiectivelor asociaţiei, specificate in prezentul statut;

– nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociaţiei;

– angajarea respectivei persoane in activităţi ce contravin legilor tarii și ordinii de drept;

– condamnarea pentru fapte penale, stare incompatibila cu aceea de membru al asociaţiei.

Excluderea se dispune de către conducerea asociaţiei in conformitate cu Legea 26/2000, la propunerea Consiliului Director, întrunit conform art. 15, alin. 1 din prezentul Statut.

Pierderea calităţii de membru al asociaţiei nu da dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse la patrimoniul asociaţiei.

CAPITOLUL IV

ORGANIZARE, CONDUCERE și CONTROL

Articolul 16: Asociaţia „EDUCATORI CREATIVI -COPII INVENTIVI” are următoarele organe de conducere, administrative și de control:

a) Adunarea generala, formata din toţi membrii asociaţiei;

b) Preşedintele, care este preşedinte de drept și al Consiliului Director;

c) Consiliul Director, care este format din 5 membri, in următoarea structura:

– un Preşedinte, care este și Preşedintele asociaţiei;

– doi vicepreşedinţi;

– doi membri.

c) Cenzorul sau Comisia de cenzori, stabiliţi conform prevederilor O.G. 26/2000

Articolul 17: (1) Alegerea Preşedintelui, a Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori se face pe o perioada de 1 an de către membrii cu drept de vot ai asociaţiei care fac parte din Adunarea Generala, dacă aceştia au întrunit 2/3 din numărul voturilor.

Dreptul la vot îl au membrii care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)sunt membrii fondatori și nefondatori, înscrişi in Asociaţie;

b) au minim 3 luni activitate în cadrul Asociaţiei.

(2) Vot valid se considera votul direct liber exprimat, votul prin împuternicire, votul prin corespondenta in cazuri de indisponibilitate dovedita, cu acordul Adunării Generale, iar hotărârile se iau cu un cvorum de minim 2/3 din voturi din totalul voturilor exprimate.

(3) Preşedintele, Consiliul Director sau Comisia de cenzori pot fi înlocuiţi în timpul mandatului, respectând aceeaşi procedura ca la numire.

(4) Preşedintele poate fi înlocuit în timpul mandatului, în situaţii deosebite, cu unul dintre vicepreşedinţii in funcţie, prin Hotărârea Consiliului Director, fără a se apela la procedura de la primul aliniat, până la expirarea mandatului. In aceasta situaţie, preşedintele nou ales va avea funcţia de Preşedinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea statutara a unui nou preşedinte prin procedura de numire.

Articolul 18: Atribuţiile Preşedintelui asociaţiei sunt următoarele:

a) convoacă și conduce lucrările Consiliului Director și Adunării Generale;

b) reprezintă asociaţia in relaţiile cu autorităţile, instituţiile, presa, organizaţiile guvernamentale sau neguvernamentale din ţara sau străinătate;

c) prezintă anual raportul de activitate al asociaţiei;

d) exercită întreaga sa autoritate şi competentă pentru înfăptuirea scopurilor asociaţiei și a prevederilor prezentului statut;

e) angajează patrimoniul asociaţiei, gestionează și administrează resursele acesteia, semnează contracte in numele acesteia și ia masurile curente necesare, in concordanta cu masurile Adunării generale și Consiliului Director și cu prevederile prezentului statut;

f) participa la şedinţele Adunării Generale și Consiliului Director, pregăteşte și prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie și alte materiale, conform atribuţiilor sale;

g) angajează, asigura instruirea, promovează, recompensează, sancţionează, etc. personalul salariat al asociaţiei, inclusiv in cadrul filialelor, respectând Regulamentul de funcţionare intern al asociaţiei;

h) exercită întreaga sa autoritate și competenţă pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor asociaţiei și a hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director.

Articolul 19: (1) Asociaţia este administrată de către Consiliul Director, compus din 5 membri.

Consiliul Director este ales pentru o perioadă de 1 an, membrii acestuia fiind aleşi dintre membrii cu drept de vot din Adunarea Generala care au întrunit 2/3 din numărul de voturi exprimate.

(2) Preşedintele este membru de drept al Consiliului Director, Preşedintele asociaţiei fiind şi Preşedintele Consiliului Director și al Adunării Generale.

(3) Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde in cazurile prevăzute in prezentul statut, conform articolul 15, sau articolul 17(3).

Articolul 20: (1) Consiliul Director al asociaţiei este statutar întrunit în prezenta a minim 4 din membrii săi plini.

(2) Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot şi sunt valabile în cazul în care întrunesc jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul Preşedintelui se consideră determinant.

(3) Convocarea Consiliului Director se face în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de data propusă.

Articolul 21: Consiliul Director se reuneşte trimestrial în şedinţă ordinară, sau, în cazuri deosebite, ori de câte ori este nevoie.

Articolul 22: Atribuţiile Consiliului Director al asociaţiei sunt următoarele:

a) propune principalele direcţii de acţiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor asociaţiei;

b) propune înfiinţarea de filiale şi alte organisme, urmărind realizarea scopurilor asociaţiei;

c) aprobă cererile de aderare a noilor membri;

d) aprobă programul de lucru al asociaţiei;

e) aprobă programul de deplasări pentru delegaţii asociaţiei care participa la diverse acţiuni in ţară sau străinătate;

f) avizează raportul anual privind activitatea desfăşurată;

g) propune bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, precum și bilanţul contabil;

h) revocă din funcţie Preşedintele;

i) aprobă premii, burse, ajutoare, in limita fondurilor stabilite de Adunarea Generala;

j) întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare;

k) exercită orice alte atribuţii necesare realizării scopurilor asociaţiei, în acord cu prevederile; prezentului statut şi hotărârilor Adunării Generale.

Articolul 23: (1) Consiliul Director poate stabili îndemnizaţii, precum și contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exerciţiul funcţiei respective, pentru Preşedintele asociaţiei, pentru vicepreşedinţi, pentru membrii Consiliului Director și cenzori, cu acordul organului de control al asociaţiei şi în funcţie de resursele financiare şi reglementările în vigoare.

(2) Consiliul Director poate stabili îndemnizaţii, sau după caz, salarii pentru membrii unor organisme proprii sau pentru colaboratorii acestei Asociaţii.

Articolul 24: (1) Preşedintele exercită cu caracter permanent administrarea curentă operativă a asociaţiei în baza mandatului Adunării Generale şi al Consiliului Director.

(2) Consiliul Director îi stabileşte drepturile de salarizare şi de premiere cuvenite.

Articolul 25: Controlul asociaţiei va fi exercitat de către Cenzor sau Comisia de Cenzori, care va fi formată din 3 membri, aleşi de către Adunarea Generala în şedinţă de constituire, care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 26: Asociaţia este condusă de Adunarea Generală.

Articolul 27: (1) Atribuţiile Adunării Generale a asociaţiei sunt următoarele:

(a) aprobă principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri de realizare a scopurilor asociaţiei;

(b) aprobă înfiinţarea de filiale şi alte organisme, urmărind realizarea scopurilor asociaţiei;

(c) aprobă asocierea la alte organisme și federaţii;

(d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli ;

(e) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată;

(f) revocă din funcţie Preşedintele;

(g) aprobă regulamentul de organizare și funcţionare;

(h) adoptă rezoluţii şi ia hotărâri.

(2) Adunarea generală îşi poate delega o parte din atribuţii către Consiliul Director.

Articolul 28: (1) Adunarea Generală se va întruni o dată pe an în ședință ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace ședința extraordinară.

(2) Convocarea Adunării Generale se va face de către Președintele Consiliului Director, care va stabili data exacta, locația și ordinea de zi a ședinței.

Articolul 29: (1) Adunarea Generală extraordinară va avea loc:

– dacă dispune Consiliul Director;

– la cererea scrisă a cel puțin 1/3 din membrii asociaţiei.

(2) Adunarea Generala extraordinară va avea loc la data şi locul stabilite de Consiliul Director, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data de înaintare a cererii.

Articolul 30: (1) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.

(2) În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.

Articolul 31: (1) În situaţia în care se numeşte o Comisie de cenzori, aceasta este alcătuită dintr-un număr impar de membri, respectiv trei membri.

În realizarea competenţei sale, Cenzorul sau Comisia de cenzori au următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;

c) poate participa, prin membrii săi, la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Articolul 32: Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL

Articolul 33: Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din contribuţiile membrilor fondatori, fiecare membru fondator depunând o contribuţie iniţială de 250 lei. Cotizaţiile ulterioare se aprobă în Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.

Articolul 34: Patrimoniul iniţial al asociaţiei se completează, în condiţiile legii, cu subvenţii, donaţii, bunuri mobile şi imobiliare, finanţări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare şi fonduri obţinute din ţară şi străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice.

Articolul 35: Veniturile asociaţiei constau sau provin din:

a) ajutoare financiare sau în bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;

b) contribuţii la aderarea de noi membri;

c) cotizaţii anuale ale membrilor (cuantumul minimal al cotizaţiei se va stabili în lei, în prima ședință a Adunării Generale), donaţii, subvenţii, subscripţii, alte contribuţii;

d) finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanţare internă sau din fonduri externe;

e) alte surse permise de lege.

Articolul 36: Asociaţia întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Articolul 37: Anul financiar începe la 01 ianuarie şi se închide la 31 decembrie. Primul an financiar de funcţionare începe de la data constituirii asociaţiei.

Articolul 38: (1) Gestiunea asociaţiei este ţinută permanent de personal calificat conform legislaţiei în vigoare şi este supusă controlului periodic al organului de control al asociaţiei, compus din 1 sau 3 cenzori, desemnaţi pentru un mandat de 1 an, de către membrii cu drept de vot ai asociaţiei, cu acordul a minim 2/3 din numărul de voturi exprimate, dintre persoane de specialitate autorizate în acest sens de lege.

(2) Asociaţia poate deschide conturi, în lei sau valută, la bănci din ţară sau străinătate, conform legii.

(3) Operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor face cu două semnături, ale Preşedintelui şi a unui membru al Consiliului Director, desemnat de Adunarea Generală pentru aceasta.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 39: Asociaţia are siglă și însemne proprii.

Articolul 40: Membrii asociaţiei cu drept de vot din Adunarea Generală pot modifica sau completa prezentul statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot.

Articolul 41: Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, cu îndeplinirea condiţiilor legate de fond şi formă, în conformitate cu prevederile legii.

Articolul 42: Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

Articolul 43: In cazul desfiinţării asociaţiei patrimoniul ei va fi preluat sau donat unei asociaţii care cuprinde în obiectul ei de activitate obiectivele asociaţiei „EDUCATORI CREATIVI – COPII INVENTIVI”, cu acordul exprimat prin votul majoritar al Adunării Generale.

Articolul 44. Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legii.

Articolul 45: Noi, asociaţii-membri fondatori, împuternicim pe numitul/a DĂNILĂ FLORENTINA, să reprezinte asociaţia în scopul obţinerii personalităţii juridice.

Articolul 46: Prezentul act constitutiv este redactat in 6(şase) exemplare, fiecare cu forță juridică egală.

Semnăturile fondatorilor:

Dănilă Florentina …………….

Chelariu Marilena .………….

Simion Daniela .…………….